FFHR

Hva vi gjør

Vår jobb som brukerorganisasjon er å møte brukerne der de er og sørge for at deres stemmer blir hørt. Dette gjør vi gjennom brukermedvirkning og påvirkning i en rekke forskjellige fora.

Våre brukermedvirkere sitter på hver sin samling unike, verdifulle erfaringer, som de hver dag tar med seg på jobb for å bygge tillit og kunnskap blant både brukere og fagpersoner. 

Undervisning og foredrag

Vi underviser og veileder studenter på en rekke høyskoler og universiteter. Vi underviser blant annet vernepleierstudenter, barnevernsstudenter, legestudenter og sosionomstudenter og på videreutdanninger innen rus og psykiatri. Vi holder også foredrag for organisasjoner og fagpersoner.  

Råd og utvalg

Vi har en rekke brukere og pårørende i ulike råd og utvalg. Slik påvirker vi byråkrater og i forlengelsen av det politikere og politiske avgjørelser. Blant annet sitter vi i flere råd/utvalg i OUS: Brukerrådet, Ressursgruppa for TSB Norge og i Nasjonalt TSB – ledernettverk. I tillegg er vi representert i BrukerROP og et annet utvalg som utarbeider den nye veilederen for helsetjenester for innsatte. Vi er med i flere brukerråd i spesialisthelsetjenesten og på kommunalt nivå.

I Fagrådet i TSB i Helse Sør-Ost sitter vi sammen med alle ideelle og offentlige behandlingsinstitusjoner, både døgn- og poliklinikker. Vi er også med i en spennende styringsgruppe i et IPS-prosjekt i regi av OUS, Tyrili og Oslo kommune der vi har vært med helt fra starten av. RusForsk er også med da det skal forskes på om pasienter som får tilbud om ordinært arbeid som en del av behandlingen nyttiggjør seg behandlingen bedre enn andre pasienter som ikke får dette tilbudet.

Sist men ikke minst er vi med i flere styringsgrupper som samlet når veldig mange. 

Kriminalomsorgen

Vi er opptatt av at man ikke skal stå på bar bakke etter soning. Derfor bygger vi et stort og viktig kontaktnettverk med mange av landets fengsler og innsatte. 

Vi følger personer inn til soning, inn til behandling, oppfølging etterpå og bidrar til å finne veien tilbake til ordinert arbeid eller studie. 

Per dags dato holder vi kontakt med Ravneberget fengsel, Trøgstad fengsel, Halden fengsel og Sarpsborg fengsel, der vi følger opp og veileder brukere om rettigheter og muligheter. Vi har også kontakt med Røverprosjektet, Røverkafeen og Blå Kors. 

Rekruttering og brukermedvirkning

De beste tilbudene er de brukerne selv er med på å skape. 

Vi er godt i gang med rekruttering av nye brukermedvirkere, til tross for at pandemien har lagt en demper på arbeidet. Sammen med andre organisasjoner, kommuner og andre aktører legger vi til rette for aktivitet og arbeidsrettede tiltak, med fokus på å skape et mangfoldig tilbud.