Kategorier
Vi mener

Individuell plan for bedre samhandling

Individuell plan er et genialt verktøy for samhandling og muliggjør gode pasientforløp for pasienter med en sammensatt problematikk.

Grunnprinsippet i en individuell plan er at alle involverte helsetjenester og andre involverte er likeverdige i møte med hverandre. Individuell plan handler om å myndiggjøre pasienten som et likeverdig system i seg selv. Å være aktiv i egen rehabilitering med gode tilretteleggere bør være drivkraften i alle individuelle planer. Individuell plan handler om fremtiden: Hva kan det enkelte system tilrettelegge, og hva skal pasienten selv ta tak i? Pasientens ståsted må alltid være utgangspunkt for en individuell plan, og alle individuelle planer skal ha en koordinator som skal trekke i de ulike trådene i tett samhandling med pasienten.

“Ønsker vi bedre behandlingsresultater og kortere køer er individuell plan nøkkelen til suksess.”

Jon Storaas, daglig leder i FFHR

Alle nivåer i helsevesenet skal sette i gang en individuell plan hvis den ikke eksisterer, og det er fagpersonens oppgave å motivere slik at pasienten tar i mot tilbudet. Individuell plan er i dag i alle lovverk som en rettighet for pasienter med en sammensatt problematikk.

En individuell plan er avhengig av myndiggjorte tjenesteutøvere. Det betyr at ledere for de ulike systemene flytter beslutningsmyndigheten til de som representerer de ulike systemene i en ansvarsgruppe eller IP-gruppe. Frivillig sektor bør også være en likeverdig samhandlingsaktør, da aktivitet er nøkkelen til suksess for oss alle. Pasientene blir friske gjennom å få utvikle seg i samspill med andre mennesker. IP-gruppa er et midlertidig stigmatiserende nødvendig profesjonsnettverk inntil annet nettverk er på plass eller reetablert.

Individuell plan handler om å se hele mennesket, og tilrettelegge deretter. Pasientens ulike typer ressurser og interesser skal være det sentrale i en individuell plan.

Individuell plan handler i praksis om å bygge relasjoner på kryss og tvers for å utvikle gode pasientforløp med bakgrunn i pasientens sammensatte behov. Individuell plan handler om pasientens utvikling og helsevesenets utvikling. Alle får det triveligere på jobben ved bruk av individuell plan. Individuell plan er den beste måten å spare penger på i tider da alle er pålagt å spare. Ønsker vi bedre behandlingsresultater og kortere køer er individuell plan nøkkelen til suksess. Individuell plan er brukermedvirkning på individnivå.